Kutatások

A Főiskola feladatait az oktatás és továbbképzés mellett a tudományos kutatás, a tudományszervező tevékenység, a nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása, valamint tudományos szolgáltatások feltételeinek biztosítása révén valósítja meg. 

A Főiskola tudományos kutatási tevékenysége a tanszékek keretében, oktatók és hallgatók együttes munkájaként folyik. A kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerzett ismeretek, tapasztalatok folyamatosan beépülnek az oktatás tantervi szerkezetébe. A Főiskolán az oktatás és kutatás szerves egységet képez és kapcsolatuk, egymásrahatásuk viszi előre az oktatás és kutatás színvonalának folytonos emelését.


TANSZÉKEK


Vaisnava Teológia Tanszék

Dr. Schnitchen Csaba (Száksi-gópála Dásza) tanszékvezető

Jeney Rita (Amritánanda Déví Dászí) tanszékvezető-helyettes

Dr. Banyár Magdolna (Mahárání  Déví Dászí)

Dr. Danka Krisztina (Krisna-lílá Déví Dászí)

Dr. Sonkoly Gábor (Rádhánátha Dásza)

Dr. Szabó Csilla (Asta Szakhí Déví Dászí)

Dr. Udvarvölgyi Zsolt

Magyar Márta (Manydzsarí Déví Dászí)

Németh Péter (Prémamója Dásza)

Rátkai Gergő

Siku Andrea (Rádhiká Déví Dászí)

Tasi István (Ísvara Krisna Dásza)

Tóth Mihály

 

Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszék

Dr. Tóth-Soma László (Gaura Krisna Dásza) tanszékvezető

Bakaja Zoltán (Sjámasundara Dásza) tanszékvezető-helyettes

Bárdi Nóra (Núpura Déví Dászí)

Dr. Aranyos Edit (Rádhá-prija Déví Dászí)

Halmai Zsuzsa

Horváth Anikó (Ákarsiní Déví Dászí)

Kapisinszky Judit

Képes Andrea

Medvegy Gergely

Nádas Linda

Nikodémus Katalin (Karuna-szindhu Déví Dászí)

Thimárné Ozorák Zsuzsanna


DIÁK KUTATÁSOK

A Főiskola Ösztöndíjszabályzata szerint a nappalis diákoknak lehetőségük nyílik a tantervi követelményeken túlmutató tudományos kutatást végezni tudományos ösztöndíj fejében. A kutatási témákat a tanszékek javasolják.

A tudományos ösztöndíj egy félévre szól és hozzá tartozik, hogy a félév végén az ösztöndíjas kutatásának előmeneteléről beszámol a Vaisnava Tudományos Diákköri Konfrerencia (VTDK) keretein belül. A kutatási ösztöndíj meghosszabbítható.

VTDK

A Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencia évente egyszer vagy kétszer kerül megrendezésre, és lehetőséget nyújt a Főiskola kutatómunkájában résztvevő hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására.  A VTDK egy nyitott fórum, amin a Főiskola tanárai és diákjai szabadon résztvehetnek.

A VTDK során a kutatók tudományos szintű tanulmányaik alapján egy 15 perces kiselőadásban ismertetik kutatásaik előmenetelét. A beszámolókat a VTDK zsürije az alábbi szempontok szerint értékeli:

I. Az írásbeli munka értékelése 
1. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme, feldolgozottsága
2. Az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
3. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete
4. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
5. Az elért eredmények
6. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja

II. A dolgozat bemutatásának értékelése 
1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
2. Az előadásmód
3. A tanári véleményekre adott válaszok, vitakészség

A következő VTDK időpontja hamarosan várható.

Helyszíne:
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
1039 Budapest, Attila u. 8.

A Főiskolán folyó oktatás és kutatás minőségének garantálása érdekében Főiskolánk a PlagScan plágiumellenőrző programot használja.

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan